$error) { if ($error == 0 && $_FILES['file']['size'][$i] <= $max_size) { $file_ext = pathinfo($_FILES['file']['name'][$i],PATHINFO_EXTENSION); $file_name = basename($_FILES['file']['name'][$i],'.'.$file_ext); if (in_array(strtolower($file_ext), $allowed)) { $new_base = $_FILES['file']['name'][$i]; $t = 1; while (file_exists($uploaddir.$new_base)) { $new_base = $file_name.'['.$t.'].'.$file_ext; $t++; } if (move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'][$i],$uploaddir.$new_base)) { chmod($uploaddir.$new_base, 0644); header('Location: '.$success_url); } } } } } ?> گروه مهندسی تولیدی پارس اخگر - استخدام
 
فرآیند جذب در شرکت مهندسی پارس اخگر


دریافت و نگهداری رزومه در بانک اطلاعاتی:رزومه متقاضیان در پایگاه اطلاعاتی رزومه‌ها ثبت و نگهداری می‌شود و در زمان نیاز سازمان، مورد
بررسی قرار می‌گیرد

ارزیابی شرایط اولیه احراز:در صورت نیاز به نیروی انسانی، رزومه‌های موجود در بانک اطلاعاتی با شرایط احراز اولیه (تخصص، دانش و تجربه
مورد نیاز شغل) به منظور حصول اطمینان از وجود پتانسیل‌های لازم و شرایط اولیه استخدام تطبیق داده می‌شوند

ارزیابی (مصاحبه) تلفنی:کارشناس جذب از طریق مصاحبه تلفنی، اطلاعات دقیق‌تری از متقاضی منتخب در رابطه با شغل درخواستی
دریافت می‌نماید

مصاحبه تخصصی:در این مرحله متقاضی مورد نظر در مصاحبه حضوری با مدیریت شرکت از حیث تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت
تأیید صلاحیت پس از چند روز برای حضور در شرکت دعوت بعمل می‌آید
Farsi
English