لوله فولادی برق کاندوئیت

  عمقی داغ
لوله فولادی برق کاندوئیت

  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت

  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت

 
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت

لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت

لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت

لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت
  عمقی داغ  PG لوله برق کاندوییت گالوانیزه گرم
لوله فولادی برق کاندوئیت 
 
Pars Akhgar Engineering Co.
کاربردلوله فولادی برق کاندوئیت

لوله سیاه برق

این نوع لوله فولادی برق،که عمدتا به کمک رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم می شود ، را می توان در فضای داخلی بناها ، در بتن ، مورد استفاده  قرار داد . کاربرد این قبیل
لوله فولادی برق در ارتباط مستقیم با زمین ، و یا در جاهایی که در برابر نفوذ عوامل زنگ زدگی  و خوردگی شدید است مجاز نخواهد بود چرا که باعث خوردگی لوله و نتیجه
آن در خطر اتصال کابل قرار میگیرد


  لوله های فولادی  گالوانیزه ، لوله های فولادی گالوانیزه درز جوش

این گونه لوله فولادی برق و متعلقات آن ، که در برابر زنگ زدگی و خوردگی با مواد مقاومی مانند روی یا کادمیم ، از داخل و بیرون پوشیده می شود ، می توان زیر اندود گچی
مورد استفاده قرارداد

لوله فولادی گالوانیزه عمقی داغ

این نوع لوله فولادی برق و متعلقات آن در لوله کشی های روکار ، که در فضای بیرونی انجام می گیرد ، ویا در مواردی که لوله های برق در معرض عوامل زنگ زدگی و
خوردگی قرار می گیرد مانند محل های با رطوبت بالا و همچنین در مواردی که مقاومت مکانیکی بالا مورد نیاز است می بایست مورد استفاده قرار گیرد


لوله های فولادی گالوانیزه بدون درز ضد انفجار

این گونه کاندوئیت و متعلقات آن ،در لوله کشی های مناطقی که امکان انفجار و آسیب فیزیکی وجود دارد باید به کار برده شود .به همین دلیل به لوله ضد انفجار شناخته
میشود

متعلقات لوله فولادی برق
متعلقات لوله فولادی برق شامل زانوی ساده ، سه راهی ساده ، سه راهی درب دار ،درپوش ، سرپوش ، براس بوش ، بست های انتهایی ، انواع سرلوله ای پلاستیکی و
غیره قابلارائه می باشد
لوله برقی گالوانیزه کاندوئیت

جهت افزایش دوام و نگهداری بهتر از اجرای سیم کشی و کابل کشی در داخل کارخانجات صنعتی ، پروژه های ساختمانی و صنعتی استفاده ازلوله فولادی برق مورد توجه
قرار می گیرد که می تواند به دو صورت داخل و یا روی کار انجام پذیرد

لوله فولادی برق از ورق روغنی یا گالوانیزه گرم تولید می گردد که از ضخامتهای۰٫۹الی ۱٫۵میلی متر  و با طول استاندارد از سایز  PG -11 الی  PG-48 بصورت لوله های سیاه
و یا با رنگهای مطلوب مشتری و یا بصورت لوله گالوانیزه سرد و لوله گالوانیزه گرم تولید می گردند


English
Farsi